از تو سکوت مانده و از من ، صدای تو( اصغر معاذی) - چهارشنبه 20 مرداد 1395
باغی که از هجوم خزان میسوخت ،از خاطر بهار ( اصغر معاذی) - چهارشنبه 20 مرداد 1395
با شعرهایم آمدی یک شب به دنیایم ( اصغر معاذی) - چهارشنبه 20 مرداد 1395
پر از غم و غزلم...گوشه گوشه "منزوی" ام( اصغر معاذی) - چهارشنبه 20 مرداد 1395
انگار دست های تو تب دارند...لرزی عجیب در( اصغر معاذی) - چهارشنبه 20 مرداد 1395
بهار رفت و زمستان من تمام نشد ( اصغر معاذی) - چهارشنبه 20 مرداد 1395
نگذار آب از سر دیوانه بگذرد ( اصغر معاذی) - سه شنبه 12 مرداد 1395
امروز پشت پنجره گلدان گذاشتم ( اصغر معاذی) - سه شنبه 12 مرداد 1395
بگو کجا بروم!؟جای دیگری که ندارم ( اصغر معاذی) - سه شنبه 12 مرداد 1395
شبیه مردی با چارچرخه ای بیکار( اصغر معاذی) - سه شنبه 12 مرداد 1395
خوابش نبرد...خاطره ها را قطار کرد ( اصغر معاذی) - سه شنبه 12 مرداد 1395
این غریبه سالهاست از غم تو و خیال تو...نه مرده( اصغر معاذی) - سه شنبه 12 مرداد 1395
ای دل...برای آنکه نگیری چه میکنی ( اصغر معاذی) - سه شنبه 12 مرداد 1395
برای پرسه زدن تا صبح...شب_ خیال تو کافی بود( اصغر معاذی) - سه شنبه 12 مرداد 1395
از ابرهای سوخته لبریزم( اصغر معاذی) - سه شنبه 12 مرداد 1395
چه قدر حسرت پرواز و بسته بالی ها( اصغر معاذی) - سه شنبه 12 مرداد 1395
کجاست دختر پاییز .. باغ کودکی ات( اصغر معاذی) - سه شنبه 12 مرداد 1395
زمین، به خاک نشست از غمِ برادرتان ( اصغر معاذی) - سه شنبه 12 مرداد 1395
دل مرا به هـــوای بهارتان ببرید ( اصغر معاذی) - سه شنبه 12 مرداد 1395
از سوز و گداز، ناله ام را پُر کن( اصغر معاذی) - سه شنبه 12 مرداد 1395
دلت گرفته...الهی که غم نداشته باشی( اصغر معاذی) - سه شنبه 12 مرداد 1395
هرچند پیش روی تو غرق خجالتند( اصغر معاذی) - سه شنبه 12 مرداد 1395
صبحت به خیر آفتابم!...دیشب نخوابیدی انگار( اصغر معاذی) - سه شنبه 12 مرداد 1395
روزگاری داشتیم و عشق بود و عشق...حالی داشت(اصغر معاذی) - سه شنبه 12 مرداد 1395
باران که می گیرد به هم می ریزد اعصابم ( اصغر معاذی) - سه شنبه 12 مرداد 1395
آمدی...پنجره ای رو به جهانم دادی ( اصغر معاذی) - سه شنبه 12 مرداد 1395
روی دنیا ببند پنجره را، تا کمی در هوای من باشی ( اصغر معاذی) - سه شنبه 12 مرداد 1395
غروب...زمزمه ای با ترانه های قدیمی ( اصغر معاذی) - سه شنبه 12 مرداد 1395
غمت از کودکی هم بازی دنیای من بوده ( اصغر معاذی) - سه شنبه 12 مرداد 1395
اتاق،حجم کمی بود تا خودم باشم ( اصغر معاذی) - سه شنبه 12 مرداد 1395
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد